AnaSayfa
 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

1-KURULUŞ ve GENEL BİLGİLER 

5436 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapılması hakkında Kanunun 15. maddesinde belirtilen kamu idarelerinde Strateji Geliştirme Daire Başkanlıkları, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ve Müdürlükler kurulmuştur. Söz konusu kanunun 15. maddesinde sayılan görevler ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 5436 sayılı Kanun ile değişik 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürütmek üzere, Üniversitelerde ise Strateji Geliştirme Daire Başkanlıkları kurulmuştur.

 

2.GÖREV VE SORUMLULUKLAR 

Başkanlığımız;

Bütçe ve Performans Programı Birimi
Stratejik Planlama ve Yönetim Bilgi Sistemi Birimi
İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Birimi
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Birimi

Olmak üzere 4 birimden oluşmaktadır.


3.STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİMLERİ VE GÖREVLERİ


1-BÜTÇE ve PERFORMANS PROGRAMLAMA BİRİMİ  

a) Performans programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak

b) Bütçeyi hazırlamak

c) Ayrıntılı harcama ve finansman programını hazırlamak

d) Bütçe işlemlerini gerçekleştirmek ve kayıtlarını tutmak

e) Ödenek gönderme belgesi düzenlemek

f) Gelirlerin tahakkuku ile gelir ve alacakların takip işlemlerini yürütmek

g) Yatırım programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak

h) Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak; sorunları önleyici ve etkililiği artırıcı tedbirler üretmek

i) İdare faaliyetlerinin stratejik plan, performans programı ve bütçeye uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.

 

2-STRATEJİ PLANLAMA VE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ BİRİMİ

a) İdarenin stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturmak, idarenin stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak ve stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek

b) Stratejik Planlamaya ilişkin diğer destek hizmetlerini yürütmek

c) İdare faaliyet raporunu hazırlamak

d) İdarenin misyonunun belirlenmesi çalışmalarını yürütmek

e) İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek

f) Yeni hizmet fırsatlarını belirlemek, etkililik ve verimliliği önleyen tehditlere tedbirler almak

g) Kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve yaralanıcı memnuniyetini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak

h) İdarenin üstünlük ve zayıflıklarını tespit etmek

i) İdarenin görev alanıyla ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürütmek

j) İdare faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek, analiz etmek

k) Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yürütmek;

Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri varsa ilgili birimlerle işbirliği içinde yerine getirmek.
Yönetim bilgi sisteminin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.
 İstatistiki kayıt ve kalite kontrol işlemlerini yapmak.

 

3-MUHASEBE KESİN HESAP VE RAPORLAMA BİRİMİ

a) İdarenin muhasebe hizmetlerini yürütmek

b) Bütçe kesin hesabını hazırlamak

c) İlgili mevzuatı çerçevesinde tarh ve tahakkuk ettirilerek tahsil edilebilir hale gelmiş gelir ve alacaklıların yükümlüleri ve sorumluları adına ilgili hesaplara kaydedilerek tahsil edilmesini sağlamak

d) Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre Taşınır Konsolide Görevlisi ile Taşınır Kayır ve Kontrol Yetkilisinin yürütmesi gereken tüm iş ve işlemleri yapmak, yürütmek ve sonuçlandırmak

e) Mal yönetim dönemine ilişkin icmal cetvellerini hazırlamak

f) İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek

g) Mali istatistikleri hazırlamak.

  

4- ÖN MALİ KONTROL VE İÇ KONTROL BİRİMİ

a) İç Kontrol sisteminin kurulması, standartlarını uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak,

b) İdarenin görev alanına ilişkin konularda standartlar hazırlamak,

c) Ön mali kontrol görevini yürütmek,

d) Amaçlar ile sonuçlar arasındaki farklılığı giderici ve etkililiği artırıcı tedbirler önermek.

 
***Strateji Geliştirme Daire Başkanlığımız görevlerinin yerinde, zamanında ve mevzuatlara uygun olarak yerine getirilmesinde üst yöneticiye karşı sorumludur.